EFS kolor 300dpi

A A A

NOWY START II

 

Projekt realizowany w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

8 Oś priorytetowa Rynek Pracy

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian

 

CELEM PROJEKTU JEST:

poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 66 osób zwolnionych, które traciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi) i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika i/ lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie woj. małopolskiego.

 

PROJEKT PRZEWIDUJE REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH FORM WSPARCIA:

Indywidualizacja wsparcia oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, w tym:

  • doradztwo zawodowe mające na celu przygotowanie we współpracy z Uczestnikiem projektu Indywidualnego Planu Działania,
  • Realizacja i weryfikacja Indywidualnego Planu Działania,
  • Poradnictwo indywidualne/ wsparcie psychologiczne/coachingowe.
  • Pośrednictwo pracy,

Realizacja kursów/szkoleń zawodowych/studiów podyplomowych,

Staże i praktyki zawodowe,

Subsydiowane zatrudnienie,

Dodatki relokacyjne,

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych.

Inteligentne biuro